YÖNETİM KURULU

Yapım aşamasıında....

Yönetim Kurulunun İşlev ve Görevleri

ALTO'nun yürütme organı ve yasal temsilcisidir. Meclisin kendi üyeleri arasından 4 yıl için seçtiği 7 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu'nun Görevleri

  • 5174 sayılı yasada belirtilen görevlerinin yanında ve ALTO'nun temel hedefleri doğrultusunda; ALTO'nun görevlerini en iyi ve hızlı biçimde yürütmesi, idari yapının verimli ve düzenli çalışması ve bu çalışmaların genel çıkarlara uygun ve özel sektörün gelişmesini sürdürecek biçimde yürütülmesini sağlar.
  • Özel sektörün gelişmesini engelleyici kararların alınması halinde, bunların kaldırılmasına yönelik girişimlerde bulunur.
  • Yönetim Kurulu, yukarıdaki görevlerini gerçekleştirmek için, mevzuat hükümleri çerçevesinde, ALTO'yu mali bakımdan ilzam eden her türlü yasal davranışta bulunma, her yıl için iş programı ve bütçe hazırlama, 5174 sayılı kanunun odalara getirdiği görevleri yerine getirme, komitelerden, üyelerden ve ALTO dışından gelen istek ve önerileri değerlendirme, ALTO Meclisi'nin görev alanına giren konularda önerilerde bulunma, İdari Yapı'nın her türlü atama, yükseltme, işten çıkarma gibi özlük hakları konusunda karar verme yetkilerini kullanmaktadır.
  • Yönetim Kurulu, çalışmaları için gerektiğinde, geçici ya da sürekli komisyon ve komiteler kurabilir. Bu oluşumlarda dışarıdan uzmanlarla çalışabilir, danışmanlık hizmeti alabilir.

ARAMA

Facebook


Memnuniyet Anketi

Üye Bilgi Güncelleme Formu

İhale Bülteni

Şikayet ve Öneri Formu

Üye Bilgi Sorgulama