Deniz Ticaret Odasý’ndan ALTO’ya Ziyaret

Cuma, 24 Nisan 2009 03:00
Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þube Baþkaný Geza Dologh, Aliaða Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Adnan Saka ve Meclis Baþkaný M.Ender Özer’i makamýnda ziyaret etti.

Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þube Baþkaný Geza Dologh, Baþkan Yardýmcýsý Özden Çokdeðer, Þube Müdürü Halil Hatipoðlu ve beraberindeki heyet, Aliaða Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Adnan Saka ve Meclis Baþkaný M.Ender Özer’i makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Aliaða’nýn denizcilik sektörüne katkýlarý, sektörel sorunlar ve yatýrýmlar görüþüldü. 


Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þubesi tarafýndan yýlda iki kez yapýlan sektör buluþmalarý kapsamýnda Aliaða Ticaret Odasý'nda yapýlacak sektör toplantýsý öncesi gerçekleþtirilen ziyarette konuþan DTO Ýzmir Þube Baþkaný Geza Dologh, “Aliaða, denizcilik sektörü açýsýndan son yýllarýn gözde yerlerinden biri. Bu bölgedeki geliþmeler sektörümüz açýsýndan gurur veriyor. Ancak denizcilik ve liman sektörlerinin yarýnlarýný da düzenleyecek çözümleri bugünden geliþtirebilmeliyiz. Aliaða'da bunu gerçekleþtirmek için buradayýz. Bugüne kadar Deniz Ticaret Odasý olarak yaptýðýmýz her çalýþmada Aliaða Ticaret Odasý’ný yanýmýzda gördük. Bu iyi iliþkilerden dolayý size yönetim kurulumuz adýna teþekkür ediyoruz” dedi. 


Aliaða Ticaret Odasý Baþkaný Adnan Saka, Geza Dologh ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduðunu belirterek, hýzla büyüyen Aliaða’da sorunlarýn ancak kurumlarýn birlikte hareket etmesiyle çözülebileceðini söyledi. Saka; “Aliaða giderek dev bir sanayi bölgesine dönüþüyor. Bu dönüþümde denizcilik sektörü büyük bir rol oynuyor. Bakýn; Aliaða’daki iskelelerden 2006 yýlýndan önce ortalama 32 milyon ton olan yükleme boþaltma miktarý 2007`de 37 milyona ulaþmýþtý. 2008 de ise bu rakam 40 milyon tonu aþtý. Her yýl yaklaþýk yüzde 11-12 oranýnda elleçleme miktarý artýyor. Gemi Sayýsý 4 bin 500’lere ulaþtý. Bunlar Türkiye’nin çok önemli bir ticari etkinlik faaliyetinin burada gerçekleþtirildiðini gösteriyor.” Dedi.


Denizcilik sektörünün lojistik, nakliye, gýda vb gibi birçok yan sektörlerle birlikte var olduðuna dikkati çeken Saka, “Özellikle birçok sektörü ayakta tutmasýyla Denizcilik sektörünün önemi ülkemiz için daha çok artýyor. Küresel krizin etkilerini yaþadýðýmýz bu dönemde denizcilik ve diðer baþlý sektörlerimizin ayakta tutulmasý için her türlü önlemin alýnmasýnda Aliaða Ticaret Odasý olarak her türlü desteði vermeye hazýrýz” dedi. 


FOTOÐRAF: 


FOTO 1,  FOTO 2,  FOTO 3,  FOTO 4


 

Resim Galerisi

alto-dto-ziyaret.jpg

Facebook