ÝZKA Proje Eðitimi Odamýzda yapýldý

Çarşamba, 20 Ocak 2010 13:02
Ýzmir Kalkýnma Ajansý uzmanlarý, “Turizm ve Çevre” konulu mali destek programýna nasýl proje yazýlacaðýný Aliaða’da iki günlük eðitim programýyla anlattý

Ýzmir Kalkýnma Ajansý'nýn 30 Aralýk 2009 tarihi itibariyle baþlattýðý "Tarým ve Kýrsal Kalkýnma" ile "Turizm ve Çevre" alanlarýnda iki ayrý mali destek programlarýna ait Baþvuru rehberlerinin anlatýlmasý ve Baþvuru Formunun doldurulmasýna iliþkin Aliaða'da 2 günlük eðitim programý gerçekleþtirildi.. Ýlk olarak “Turizm ve Çevre” konulu eðitim programý 19-20 Ocak tarihlerinde gerçekleþtirildi. “Tarým ve Kýrsal kalkýnma” konulu eðitim programý ise 9- 10 Þubat tarihlerinde Aliaða Ticaret Odasý’nda yapýlacak

 

EÐÝTÝME 45 KÝÞÝ KATILDI

Aliaða Ticaret Odasý Seminer Salonunda yapýlan eðitime çeþitli kurum ve kuruluþlar ile çeþitli meslek gruplarýndan temsilciler katýldý. Ýki gün süren eðitimlerde; Ýzmir Kalkýnma Ajansý’na verilecek projelerin yazýmý ve diðer teknik bilgiler verildi.

 

UZMANLAR ÝKÝ GÜNLÜK EÐÝTÝMLE PROJE TEKNÝKLERÝNÝ ANLATTI

Ýzmir kalkýnma Ajansý Uzmanlarý Arýn Hünler, Halit Duran ve Serkan Gümüþ, Aliaða Ticaret Odasý Seminer Salonunda eðitime katýlan 45 kiþiye sabah saat 10.00’dan akþam 17.00’ye kadar merak edilen her konuda bilgilendirme ve eðitim sundu.

 

ADNAN SAKA’DAN KATILIMCILARA VE KALKINMA AJANSINA TEÞEKKÜR

Aliaða Ticaret Odasý Baþkaný ve Ýzmir Kalkýnma Ajansý, Kalkýnma Kurulu üyesi Adnan Saka, Eðitim programýna katýlanlara, programa gösterilen ilgiden dolayý teþekkür etti.

Saka, yaptýðý konuþmada, “Aliaða çeþitli sektörlerde hýzlý geliþen bir bölge. Ýzmir Kalkýnma Ajansý’nýn mali destek programýný açýkladýðý ‘Tarým ve Kýrsal Kalkýnma’ ile ‘Turizm ve Çevre’ konularýnda Aliaða ve bölgemizden birçok proje hazýrlanmasýný ümit ediyoruz. Ýki gün boyunca Turizm ve Çevre alanýndaki projelerin nasýl yazýlabileceði, formlarýn nasýl doldurulacaðý gibi birçok teknik konuda Ýzmir Kalkýnma Ajansý’mýzýn deðerli genç uzmanlarý tüm bilgi birikimlerini ve deneyimlerini siz katýlýmcýlarýmýza aktaracak. Aliaða Ticaret Odasý olarak bu eðitim programýnýn gerçekleþmesi için tüm imkânlarýmýzý seferber ettik. Eðitim programýný açan Ýzmir Kalkýnma Ajansý’na Ýlçemiz adýna teþekkür ediyorum. Umarým bu eðitimin sonuçlarý Aliaða için hazýrlanan birçok projenin desteklenmesiyle Aliaða’ya dönecektir.” Dedi.

 

PROJELER 26 MART’A KADAR AJANSA TESLÝM EDÝLECEK

Ýzmir Kalkýnma Ajansý “Tarým ve Kýrsal Kalkýnma” mali destek programýyla tarýmsal üretimden elde edilen katma deðerin artýrýlmasýna ve bölgede tarým ve tarýma dayalý sanayinin rekabet gücünü yükseltmeye yönelik faaliyetleri destekleyerek kýrsal kalkýnmaya katkýda bulunacak projelere destek verilecek. Bu program çerçevesinde uygun bulunan bir proje asgari 30.000 TL, Azami 450.000 TL desteklenecek

 

TURÝZM VE ÇEVRE MALÝ DESTEK PROGRAMI

Turizm Ve Çevre Mali Destek Programý ile turizmin çeþitlendirilmesiyle bölgenin turizmde rekabet edebilirliðinin artýrýlmasýna ve çevresel kalitenin iyileþtirilmesine katkýda bulunacak projelere destek verilecek. Asgari 50.000 TL, Azami 600.000 TL tutarýnda destek verilecek.

Mali destek programlarýna 26 Mart tarihine kadar Proje teklifi verilecek

Haber dokumanlari icin linklere tiklayiniz:

 

Fotoðraflar: Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5 , Foto 6

 

Resim Galerisi

izka-alto-egitim.jpg

Facebook