Deniz Ticaret Odasý liman raporu hazýrladý

Cumartesi, 04 Eylül 2010 19:18
DTO Ýzmir Þubesi Baþkaný Geza Dologh'un açýkladýðý raporda Alsancak ve Çandarlý limanlarýnýn durumu ele alýnarak yapýlmasý gereken acil yatýrýmlara dikkat çekildi

DTO Ýzmir Þubesi Baþkaný Geza Dologh'un açýkladýðý raporda Alsancak ve Çandarlý limanlarýnýn durumu ele alýnarak yapýlmasý gereken acil yatýrýmlara dikkat çekildi

 

Deniz Ticaret Odasý (DTO) Ýzmir Þubesi Alsancak ve Aliaða limanlarý ile ilgili rapor hazýrladý. Hazýrlanan raporlarda limanlardaki sorunlar gündeme getirilirken, kýsa, orta ve uzun vadede neler yapýlmasý gerektiði konusunda öneriler sunuldu. Aðustos ayý Meclis Toplantýsý'nda DTO Baþkaný Geza Dologh tarafýndan açýklanan raporda, Alsancak ve Çandarlý limanlarýnýn bugünkü durumu ele alýnarak özellikle Alsancak Limaný'nda yapýlmasý gereken acil yatýrýmlara dikkat çekildi.

 

SORUNLAR ÇÖZÜLMELÝ

DTO Baþkaný Geza Dologh, Alsancak Limaný'nda arýzalý vinçlerin onarýlmasý, 2 yeni vinç alýnmasý, personel takviyesi yapýlmasý ve iki yeni kapýnýn açýlmasý baþta olmak üzere birçok alanda yapýlacak çalýþmalarýn yýlsonuna kadar acilen bitirilmesi gerektiðini söyledi. Kýsa vadede en geç 2 yýl içinde de 30 dönümlük konteyner depolama sahasý oluþturulmasý, yarým kalan liman ayaklarýnýn indirilmesi baþta olmak üzere birçok çalýþmanýn gerçekleþtirilmesi gerektiðini anlatan Dologh "Alsancak Limaný ile ilgili orta vadede en geç 5 yýl içinde Körfezi derinleþtirmek için dip taramasý da yapýlmasý gerekiyor. Büyük yük ve yolcu gemilerinin limana yanaþmasý için bu yatýrým þart. Bu sayede Ýzmir Limaný batý-doðu ekseninde ana giriþ limaný olmasýnýn altyapýsý oluþturulacak. Aliaða limanlarýnýn da halen birçok altyapý ve ulaþým sorunlarý var. Bu sorunlarýn da hýzlý bir þekilde çözülmesini istiyoruz. Aliaða Çaltýlýdere'de de yat üretimine en geç 5 yýl içinde baþlanmasý için gereken çalýþmalarýnýn yapýlmasýný bekliyoruz" dedi.

 

Meclis toplantýsýnda ayrýca Uluslararasý Ýzmir Fuarý'nýn bugün geldiði durum masaya yatýrýlarak, ihtisas fuarlarýna aðýrlýk verilmesi görüþü benimsenirken, Boat Show olarak gerçekleþtirilen mini yat fuarýnýn da Mermer Fuarý Gibi etkin bir ihtisas fuarýna dönüþtürülmesi istendi.

 

Resim Galerisi

geza-dologh-gesa.jpg

Facebook