İZKA-2010 Mali Destek Program Sonuçları

Salı, 21 Haziran 2011 16:28
Ýzmir Kalkýnma Ajansý’nýn 2010 yýlý Mali Destek Programlarý kapsamýnda yürüttüðü Kýrsalda Ekonomik Çeþitlilik ve Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Mali Destek Programlarýna iliþkin deðerlendirme süreci tamamlanmýþtýr.

Ýzmir Kalkýnma Ajansý’nýn 2010 yýlý Mali Destek Programlarý kapsamýnda yürüttüðü Kýrsalda Ekonomik Çeþitlilik ve Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Mali Destek Programlarýna iliþkin deðerlendirme süreci tamamlanmýþtýr.

Deðerlendirmeler neticesinde Kýrsalda Ekonomik Çeþitlilik Mali Destek Programý kapsamýnda sunulan 248 projeden kar amacý güden kuruluþlarýn sunduðu 19, kar amacý gütmeyen kurumlarýn sunduðu 27 proje baþarýlý listede yer almýþtýr. 65 puan ve üstü puan alan bütün projeler destek almaya hak kazanmýþtýr.

Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Mali Destek Programý kapsamýnda ise sunulan 82 projeden 17 adedi baþarýlý bulunmuþtur. 65 puan ve üstü puan alan bütün projeler destek almaya hak kazanmýþtýr.

• Kýrsalda Ekonomik Çeþitlilik Mali Destek Programý baþarýlý proje listesi (kar amacý güden kuruluþlar) için týklayýnýz.

• Kýrsalda Ekonomik Çeþitlilik Mali Destek Programý baþarýlý proje listesi (kar amacý gütmeyen kurum/kuruluþlar) için týklayýnýz.

• Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Mali Destek Programý baþarýlý proje listesi için týklayýnýz.


SÖZLEÞME SÜRECÝ HAKKINDA DETAYLI BÝLGÝ VE BU AÞAMADA GEREKECEK BELGELERÝN HAZIRLANMASINA YÖNELÝK, KAZANAN PROJE YÖNETÝCÝLERÝNE BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTISI ORGANÝZE EDÝLMEKTEDÝR.

Toplantý yeri:

Þehit Fethi Bey Caddesi No:49/1 Birlik Plaza Kat:4 Gümrük, ÝZMÝR

Toplantý Tarihi:

24.06.2011

Toplantý saati:

10:30 – 12:00

Destek almaya hak kazanan baþvuru sahipleri ile sözleþmeye davet hususunda en kýsa sürede iletiþime geçilecektir.

Resim Galerisi

izka.png

Facebook