Ýhracatta rekor: 100.1 milyar Dolar

Pazartesi, 01 Ekim 2007 18:01
TÝM Baþkaný Oðuz Satýcý, Eylül ayý itibariyle son 12 ayda ihracatýn önceki bir yýllýk döneme göre yüzde 23,20 artýþla 100 milyar 184 milyon dolara ulaþtýðýný açýkladý.

Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) Baþkaný Oðuz Satýcý, Eylül ayý itibariyle son 12 ayda ihracatýn önceki bir yýllýk döneme göre yüzde 23,20 artýþla 100 milyar 184 milyon dolara ulaþtýðýný açýkladý.

 

TÝM Baþkaný Satýcý, yýllýk 100 milyar dolarý aþan ihracatla ilgili açýklamayý, Cumhuriyetin temellerinin atýldýðý Ankara Ulus'taki ilk TBMM binasýnda düzenlenen toplantýyla açýkladý.

Satýcý’nýn açýkladýðý verilere göre, Eylül ayýnda ihracat, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 17,25 artýþla 8 milyar 952 milyon dolar olarak gerçekleþti. Yýlýn ilk dokuz ayýndaki ihracat yüzde 23,49 artýþla 75 milyar 751 milyon dolara, son 12 aylýk ihracat ise yüzde 23,20 artýþla 100 milyar 184 milyon dolara ulaþtý.

Böylece 2007 sonu için öngörülen 100 milyar dolarlýk yýllýk ihracat hedefine Eylül itibariyle ulaþýlmýþ oldu.

 

-ÝHRACAT ÞAMPÝYONLARI OTOMOTÝV, GÝYÝM VE DEMÝR-ÇELÝK-

 

Eylül ayýnda en fazla ihracat gerçekleþtiren sektörler;

1 milyar 804 milyon dolar ile otomotiv, 1 milyar 337 milyon dolar ile hazýr giyim ve konfeksiyon, 856 milyon dolar ile de demir çelik sektörleri oldu.

Tarým ve hayvancýlýk sektörleri ihracatý, Eylül ayýnda yüzde 18,07 artýþla 1 milyar 53 milyon dolar olarak gerçekleþti ve toplam ihracat içerisinde yüzde 11,76 pay aldý. Tarým ve hayvancýlýk sektörlerimizde en fazla artýþ yüzde 38,94 ile tütün sektörümüzde kaydedildi.

Bunu yüzde 31.23 ile aðaç mamulleri ve orman ürünleri, yüzde 31.01 ile canlý hayvan ve su ürünleri sektörleri izledi.

Fýndýk ve mamulleri sektöründe yüzde 25.36, yaþ meyve-sebze sektöründe yüzde 24,64, hububat bakliyat ve yaðlý tohumlar sektöründe yüzde 16.90, meyve-sebze mamulleri sektöründe yüzde 13.43 ihracat artýþý yaþandý.

Buna karþýn, zeytin ve zeytinyaðý, kesme çiçek ve kuru meyve sektörleri ihracatýnda geçen yýlýn Eylül ayýna göre azalma oldu.

 

-SANAYÝDE YILLIK ÝHRACAT 87 MÝLYAR DOLARI AÞTI-

Eylül ayýnda ihracatýn yüzde 85,38’ini gerçekleþtiren sanayi sektörlerinde aylýk ihracat yüzde 16.46 artýþ ile 7 milyar 643 milyon dolar olarak gerçekleþti. Sanayi sektörlerinde dokuz aylýk ihracat 66 milyar dolarý, son 12 aylýk ihracat ise 87 milyar dolarý aþtý.

Eylül ayýnda sanayide en büyük ihracat artýþý yüzde 36,23 ile otomotiv sektöründe gerçekleþti. Bunu, yüzde 35.08 ile makine ve aksamlarý sektörü ve yüzde 34.47 ile halý sektörü izledi.

Çimento ve toprak ürünleri sektöründe yüzde 24.4, demir ve demirdýþý metaller sektöründe yüzde 21.02, deðerli maden ve mücevherat sektöründe yüzde 18.21, hazýr giyim ve konfeksiyon sektöründe yüzde 11.1, elektrik-elektronik sektöründe yüzde 9.01, tekstil ve hammaddeleri sektöründe yüzde 8.2, demir ve çelik ürünleri sektöründe yüzde 8.12, kimya sektöründe yüzde 2.87 artýþ gerçekleþti.

 

-SANAYÝDE AYLAR SONRA ÝLK GERÝLEME-

Deri ve deri mamulleri sektörü ihracatýnda yüzde 9.81 azalma oldu. Bu, aylar sonra ilk kez sanayi sektörlerimizden birinin aylýk ihracatýndaki azalmayý gösterdi.

Madencilik ürünleri sektörü Eylül ayý ihracatýný yüzde 42.5 artýþ ile 255,9 milyon dolara çýkardý. 2007 yýlýnýn ilk dokuz ayýnda yüzde 32.55 artýþ kaydeden madencilik sektörünün son 12 aydaki ihracatý ise yüzde 35.23 artýþla 2 milyar 569 milyon dolara ulaþtý.

Resim Galerisi

cin-ihracat.jpg

Facebook