Almanya’dan EXPO desteði

Cuma, 12 Ekim 2007 16:34
15-18 Ekim tarihleri arasýnda Ýzmir´de yapýlacak Expo 2015 Ýzmir Sempozyumuna Avrupa Ýnsiyatifi Almanya´dan seçkin katýlýmcýlar da katýlacak

15-18 Ekim tarihleri arasýnda Ýzmir´de gerçekleþtirilecek Expo 2015 Ýzmir Sempozyumu için geri sayým baþladý. Yerli ve yabancý çok sayýda siyasi, akademisyen ve basýn mensubunun katýlacaðý etkinliðe Almanya kanadýnda destek saðlayan Ýzmir EXPO 2015 için Avrupa Ýnsiyatifi Almanya´dan seçkin katýlýmcýlar ile birlikte toplantýlara katýlýyor.

 

Ýzmir´in çehresini deðiþtirecek bir proje olarak deðerlendirilen EXPO 2015´in kente kazandýrýlmasý için çalýþmalar tüm hýzýyla sürüyor. Milano ve Ýzmir kentlerinden hangisinin dev etkinliðin organizasyonunu gerçekleþtireceðine BIE delegelerince 2008 Nisaný´nda karar verilecek. Karar günü yaklaþýrken, Ýzmir adaylýk yarýþýnda bir adým öne geçmek üzere büyük çaplý bir uluslararasý sempozyum düzenliyor. 15-18 Ekim 2007 tarihleri arasýnda üç gün süreyle yerli ve yabancý çok sayýda konuðun aðýrlanacaðý toplantýlara aktif destek olan Ýzmir EXPO 2015 için Avrupa Ýnisiyatifi sempozyuma Almanya´dan seçkin konuklar ile katýlýyor.

 

Ýzmir´in EXPO adaylýðýný uluslararasý alanda desteklemek üzere çok sayýda sivil örgütü çatýsý altýnda toplayan EXPO 2015 için Avrupa Ýnsiyatifi Avrupa Eþbaþkaný Prof. Dr. Faruk Þen´in yaný sýra Almanya´dan Türk-Alman Parlamenterler Grubu ikinci baþkaný Wolfgang Röken, Gelsenkirchen Yüksek Okulu Rektörü Heiner Kleffner ve Batý Almanya Zanaatkarlar Odasý Genel Müdürü Reiner Nolten katýlýyor. Ýnsiyatif olarak þimdiye kadarki faaliyetleri ile Avrupa´da önemli kamuoyu ve kanaat önderlerini yanlarýna çekmeyi baþardýklarýný söyleyen Türkiye Araþtýrmalar Merkezi (TAM) Vakfý Direktörü ve inisiyatifin Avrupa kanadýnýn baþkanlýðýný yürüten Prof. Dr. Faruk Þen, Ýzmir´in adaylýðý konusunda aralarýnda saygýn uluslararasý kuruluþlar, sivil toplum örgütleri ve medya kuruluþlarýnýn üst düzey yöneticilerinin yer aldýðý çok sayýda kanaat önderini kente yönelik çalýþmalara kazandýklarýný belirtti. Þen „Ýzmir´i bir dünya kenti haline getirecek bu organizasyonun kazanýlmasý için üzerimize düþen görevin bilinciyle çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Bu konuda destek sözü aldýðýmýz yabancý dostlarýmýzýn da desteði ile Ege’nin incisi Ýzmir´in adaylýðý baþarý ile sonuçlandýrmaya muvaffak olacaðýmýza inanýyorum“ diye konuþtu.

 

Resim Galerisi

tam-faruk-sen.jpg

Facebook