Geri dönüşümde Roman- sanayici işbirliği

Salı, 01 Ocak 2008 12:20
Ýzmirli 126 sanayicinin ortak olduðu ve 2008 yýlýnda 10 tesis kurmayý hedefleyen Ege Sanayicileri Holding (ESHAS), geri dönüþüm sektöründe Romanlarla birlikte çalýþacak.

126 Ortaklý ESHAÞ Holding, Yaratacaðý Ýþ Alaný Ýle Ýstihdama Katkýda Bulunacak. ESHAÞ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Enver Olgunsoy ile Romanlar Derneði Baþkaný Abdullah Cýstýr, iþbirliði için el sýkýþtý. 

 

Ýzmirli 126 sanayicinin ortak olduðu ve 2008 yýlýnda 10 tesis kurmayý hedefleyen Ege Sanayicileri Holding (ESHAS), geri dönüþüm sektöründe Romanlarla birlikte çalýþacak. Ýzmir'de geri dönüþüm sektöründe sahada aktif olarak çalýþan bin 500 Roman vatandaþla birlikte çalýþma kararý alan ESHAÞ, Ýzmir Romanlar Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ile bu konuda anlaþtý. Bakýr, kaðýt, þiþe, plastik baþta olmak üzere birçok konuda geri dönüþüm gerçekleþtirecek olan ESHAÞ Holding, AB'ye uyum kapsamýnda sadece lisanslý firmalarýn faaliyet göstereceði bu alanda bu iþi ferdi olarak yapamayacak olan baþta Roman vatandaþlar olmak üzere birçok kiþinin de iþsiz kalmasýný önleyecek.

 

KOOPERATÝF KURACAKLAR

Ege Sanayicileri Holding Yönetim Kurulu Üyesi Enver Olgunsoy ile Ýzmir Romanlar Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Abdullah Cýstýr, iþbirliði konusunda anlaþmaya varýrken, 2008 yýlýndan itibaren bu iþte çalýþan Romanlar kooperatif kurarak, geri dönüþüm ürünlerini ESHAÞ Holding'e satacaklar.

 

YENÝ GELÝÞÝYOR

Geri dönüþüm sektörünün Türkiye'de yeni geliþmeye baþladýðýný, potansiyelinin büyük olduðunu dile getiren ESHAÞ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Enver Olgunsoy, bundan sonra bu alanda sadece lisanslý firmalarýn faaliyet göstereceðini söyledi.

 

Lisans almadan geri dönüþüm ürünlerinin toplanamayacaðýný açýklayan Olgunsoy, bu nedenle Ýzmir'de daha çok Romanlarýn çalýþtýðý bu alanda iþbirliðine gittiklerini kaydetti. Romanlarýn yýllardýr bu iþi yaptýklarýný ve uzmanlaþtýklarýný açýklayan Olgunsoy, "Geri dönüþüm tesisini Aliaða'da kuruyoruz. Yeni yýlýn ikinci ayýnda tesisi faaliyete geçirmeyi planlýyoruz. Bu tesisin ihtiyaç duyacaðý bakýr, kaðýt, plastik baþta olmak üzere birçok ürünü de Ýzmir ve çevresinden saðlayacaðýz. Bunun için de ferdi olarak bu iþi yapan Romanlarýn kuracaðý kooperatif aracýlýðýyla özel giysi daðýtarak, iþ vereceðiz. Sigortalý bir iþte çalýþma imkaný sunarken, saðlýklý koþullar da yaratacaðýz. Biz bu konuda uzman kiþilere iþ verirken, bu kiþileri de kayýtlý bir iþe kavuþturacaðýz" dedi.

 

 

PROJE DERNEKTEN

Ýzmir Romanlar Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Abdullah Cýstýr da Ýzmir'de 1500'ün üzerinde Roman vatandaþýn geri dönüþüm alanýnda çalýþtýðýna dikkat çekerek, bu projeyle insanlara sürekli ve hijyenik koþullarda iþ imkaný sunulacaðýný kaydetti. Yeni uygulamaya giren yasalar gereði sadece lisanslý firmalarýn bu konuda faaliyet gösterebildiðini, sahada ferdi olarak çalýþan kiþilerin kabahatlar kanununa göre cezalandýrýldýðýný açýklayan Cýstýr, þöyle konuþtu:

 

"Ýzmir'de þu anda yaklaþýk 5 bin kiþi geri dönüþüm alanýnda çalýþýyor. Bunlarýn 1500-2 binini Romanlar oluþturuyor. ESHAÞ Holding'e bu konudaki projeyi biz götürdük. Onlar da uygun gördü. Þimdi bu alanda çalýþan Romanlarý bilgilendiriyorum. Onlar da bu konuya sýcak bakýyorlar. Kuracaðýmýz kooperatifle onlarda kayýt altýna alýnacaklar. Daha hijyenik koþullarda bu iþi yapmalarý saðlanacak. Daha sonra kooperatif çatýsý altýnda da biraraya gelerek, koþullarýný daha da iyileþtirerek bu iþlerini daha da büyütebilirler. Bu projede bu alanda yatýrým yapan ESHAÞ da kazanacak, biz de kazanacaðýz" diye konuþtu.

 

Kaynak: Murat Þahin (Yeniasýr)

 

Resim Galerisi

cop-geri-donusum.jpg

Facebook