İZair, bir milyonuncu yolcusunu uçurdu

Cuma, 11 Ocak 2008 17:23
Türkiye’nin en genç havayolu olan İZair, tarifeli uçuşlarda 1 milyonuncu yolcusunu taşıyarak, kısa sürede büyük başarıya imza attı.

Türkiye’nin en genç havayolu olan ÝZair, tarifeli uçuþlarda 1 milyonuncu yolcusunu taþýyarak, kýsa sürede büyük baþarýya imza attý.

 

ÝZair’in bir milyonuncu yolcusu, 10 Ocak 2008 Çarþamba günü, 15.15 Ýzmir – Ýstanbul seferi yolcularýndan Hatice Özcan oldu. Bir milyonuncu yolcu nedeniyle Adnan Menderes Havalimaný’nda düzenlenen törende, Özcan’a bir milyonuncu yolcu olduðunu belirten sembolik bir sertifika ile tarifeli uçuþlarda kullanýlmak üzere ücretsiz bilet hediye edildi.

 

ÝZair’in bir milyonuncu yolcusu olmanýn kendisi için büyük sürpriz olduðunu belirten Özcan, bundan sonra da uçuþlarýnda ÝZair’i tercih edeceðini söyledi. IZair Genel Koordinatörü Mine Öztürk ise bir milyonuncu yolcuya ulaþmanýn gururunu yaþadýklarýný belirterek, “Deðerli misafirlerimizin bize gösterdiði ilgi önümüzdeki yýllara da umutla bakmamýzý saðlýyor” dedi.

 

 

8500 yýllýk tarihi boyunca Anadolu’nun batýya açýlan kapýsý olan Ýzmir’in son yýllarda ulaþýlmaz bir kent olmasýna son vermek amacýyla Ýzmirli iþadamlarý tarafýndan kurulan ÝZair’in 2006 Haziran’ýnda seferlerine baþlamasý  sayesinde, Ýzmir son derece kolay ulaþýlabilir bir kent haline geldi. IZair’ýn açtýðý yoldan diðer havayolu þirketlerinin ardý ardýna girmesinin sonrasýnda, ülkemizin ve Avrupa’nýn pek çok noktasýndan her gün onlarca uçak Adnan Menderes Havalimaný’na inmeye baþladý.

 

IZair’dan önceki dönemlerde aktarmalý uçuþlar yapmak zorunda kalan Ýzmir’liler, IZair seferleri sayesinde Ýstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakýr, Gaziantep, Malatya, Mardin, Samsun, Trabzon, Bodrum, Antalya, Köln gibi þehirlere aktarmasýz olarak uçma þansýný yakaladý. Ulusal ve uluslararasý havacýlýk kurallarýnýn gereklerini tam olarak uygulayýp, uçuþ güvenliðinin saðlanmasýný hedef deðil ana felsefe olarak gören IZair, ekonomik uçuþlar ile kaliteyi bir noktada buluþturup, 3 adet 2005 model Airbus A-319 tipi uçaklar ile yolcularýna konforlu uçuþ imkaný sunmaktadýr.

 

Resim Galerisi

izair-11012008b.jpg

Facebook