İzmir, logo ve sloganını seçiyor

Pazartesi, 05 Mayıs 2008 12:41
İZMİR Ticaret Odası (İTO) tarafından 2 yıldan bu yana süren çalışmalar sonunda hazırlatılan İzmir logo ve sloganları, İzmirliler'in seçimine sunuldu.

ÝZMÝR Ticaret Odasý (ÝTO) tarafýndan 2 yýldan bu yana süren çalýþmalar sonunda hazýrlatýlan Ýzmir logo ve sloganlarý, Ýzmirliler'in seçimine sunuldu.

 

Seçilen logoyu ve kurumsal kimliði bundan sonra Ýzmir'de isteyen bütün kurumlar ve Ýzmirliler, kentin iletiþiminde kullanabilecek. ÝTO Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, “Ýzmir Dünya Þehirler Ligi'ne çýkýyorsa kurumsal kimliði, logo ve sloganý belirlenmeli. Logo ve yeni kent kimliði çalýþmalarý, Ýzmir'i dünya çapýnda bir marka kent haline getirmek amacýný taþýyor” dedi.

 

ÝTO Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, Ýzmir için belirledikleri vizyonun, ‘Marka Kent: Güzel Ýzmir’ olduðunu, kurumsal kimlik için yapýlan çalýþmalarýn Ýzmir'in hak ettiði noktaya gelmesi için önemli kilometre taþý olduðunu söyledi. Ýzmir'in rekabetinin Barcelona, Sevilla, Milano gibi dünya kentleri ile olduðunu belirten Demirtaþ, “Bu yarýþta her zaman gereken desteði görmüyor olabiliriz ama buna raðmen Ýzmir ileri gidiyor. Ancak, Ýzmir'in düþlediðimiz, istediðimiz yerde olmadýðýný görüyoruz. Ýsteðimiz; bir dünya kenti olmak. Bu nedenle EXPO'ya aday olmuþtuk ve kazanacaðýmýzdan emindik. Bu çalýþmayý da oylama gününe kadar bitirmiþtik. Tüm Ýzmir yola devam kararý aldý. Hedef, Dünya Kenti olmak” diye konuþtu.

 

Ýzmir'e uluslararasý bir kimlik oluþturmanýn, bu hedef doðrultusunda yapýlacak çalýþmalar bakýmýndan çok önemli adýmý oluþturduðunu belirten Demirtaþ, “Biz de bu amaçla uluslararasý reklam ajansý ve PR ajansý ile çalýþmalara baþladýk. Yerli ve yabancý uzmanlarýn 6 ayý aþkýn süredir hazýrladýðý 10'ar logo ile sloganý Ýzmirli'nin beðenisine sunuyoruz. Bunlarýn arasýndan hangisinin Ýzmir'in logosu ve sloganý olacaðýna Ýzmir halký karar verecek” dedi.

Demirtaþ, logonun Ýzmirliler tarafýndan seçilmesinin bundan sonrasý için de önemli olduðunu anlatýrken, “Ortak bir akýl oluþturarak bu logoyu, sloganý belirlemek, kentimizin kurumsal kimliði oluþturmak istiyoruz” dedi. Demirtaþ, “Ýzmir yeni logosu ve sloganý ile ‘Marka Kent' yolunda hýz kazanacak ve dünyanýn yýldýz kentleri arasýnda yerini alacaktýr. Ýzmirlilerin Odamýza gelerek, internet sitemizi kullanarak, kýsa mesaj göndererek, çaðrý merkezimizi arayarak mutlaka bu oylamaya katýlmalarýný istiyoruz” dedi.

 

OYLAMAYA NASIL KATILANACAK?

Ýzmirliler bu oylamaya ÝTO'da kurulan sandýkta oy kullanarak, www.izto.org.tr  adresli portaldan beðendikleri logo ve sloganý seçerek, ÝTO'nun 444 92 92 numaralý çaðrý merkezini arayarak, 0- 532- 752 31 11 numaraya önce ‘Logo', ardýndan beðendikleri logonun numarasýný, sloganý simgeleyen harfi, adýný, soyadýný ve yaþýný aralarýnda birer boþluk býrakarak yazacaklarý kýsa mesajý göndererek oylamaya katýlabilecek.

 

 

Resim Galerisi

izmir-logo.jpg

Facebook