Limanlarda Tehlikeli Yük Uyarýsý

Çarşamba, 11 Haziran 2008 10:33
Denizciler, Konteyner Taþýmacýlýðýnda Tehlikeli Yüklerin Elleçlenmesi" konulu seminerde denizciler tehlikeli yük uyarýsýnda bulundu.

Denizciler, Tehlikeli Yük Taþýyan Gemiler Ýçin Limanlarda Özellikle Tahsis ve Ýlan Edilmiþ Demirleme Sahalarý Bulunmadýðýna Ýþaret Ederek, Bu Tip Gemiler Ýçin Özel Olarak Demirleme ve Bekleme Sahalarý Tahsis Edilmesi Gerektiðini Ýfade Etti.

 

Deniz Ticaret Odasý (DTO) Ýzmir Þubesi tarafýndan düzenlenen ve EBSO Meclis Salonu'ndan yapýlan "Konteyner Taþýmacýlýðýnda Tehlikeli Yüklerin Elleçlenmesinde 'Uluslararasý Tehlikeli Mallar Kodu' (IMDG) Uygulamasý ve Sorunlar" konulu seminerde denizciler tehlikeli yük uyarýsýnda bulundu.

 

Seminerin açýlýþ konuþmasýnda DTO Ýzmir Þube Baþkaný Geza Dologh, tehlikeli yük taþýyan gemilerle ilgili düzenledikleri seminerin çok önemli olduðunu belirterek, üyelerini bu konuda uyarmak istediklerini söyledi.

 

DTO Danýþmaný Kemal Battal ise tehlikeli yük taþýmacýlýðýnýn bugüne kadar Türkiye'de ikinci plana atýldýðýný ve çok önemsenmediðini kaydetti. Türkiye'de tehlikeli eþya taþýmasýnýn 1952'de çýkan tüzüðe dayandýðýna dikkat çeken Battal, "Ulusal uygulamalarda IMDG kodlarý tüzüðün esnek olmamasý nedeniyle uygulanmýyor. IMDG ve diðer kodlarý içeren mevzuat ve yönetmeliklerin iç hukuka uydurulmasý gerekiyor" diye konuþtu.

 

Seminerde tehlikeli yük taþýyan gemiler ve tehlikeli yük elleçlenen kýyý tesislerinin sorunlarýný anlatan Uzmar Genel Müdür Yardýmcýsý Kaptan Murat Yýlmazel, "Liman, boðaz, körfez gibi su yollarýnda trafik ayrým düzenlemeleri gibi gemi trafik hizmetleri yeterli deðil. Bu gemiler için tahsis ve ilan edilmiþ demirleme sahalarý bulunmuyor. Ýzmit Körfezi, Ýzmir Körfezi, Aliaða-Nemrut bölgesi ve Ýskenderun Körfezi gibi gemi trafiði ve özellikle de tehlikeli yük taþýyan gemi hareketlerinin yoðun olduðu limanlarda gerekli gemi trafik düzenlemeleri yapýlmalý. Bu gemiler için tahsis edilmiþ demirleme ve bekleme sahalarý ilan edilmelidir" dedi.

 

 

 

Resim Galerisi

geza-dologh-gesa.jpg

Facebook