Yuntdağı'nda Dost Enerji rüzgarı

Pazar, 13 Temmuz 2008 13:17
Dost Enerji’nin ilk, Türkiye’nin en büyük rüzgâr santralı, Yuntdağı’nda faaliyete geçti. Yuntdağı’na 52 milyon euro yatırım yapan Dost Enerji ikinci santrali kuruyor

Dost Enerji’nin ilk, Türkiye’nin en büyük rüzgâr santralý, Yuntdaðý’nda faaliyete geçti. Yuntdaðý’na 52 milyon euro yatýrým yapan Dost Enerji ikinci santralý kuruyor.

 

Dost Enerji’nin iþtiraki Ýnnores, Ýzmir-Bergama’daki Yuntdaðý’nda, Türkiye’nin en yüksek kapasiteli rüzgâr enerjisi santralýný kurdu. Dün yapýlan açýlýþa Enerji Bakaný Hilmi Güler de katýldý. 42.5 megavat’la Türkiye’deki en yüksek kapasiteli kurulu güce sahip Yuntdaðý Rüzgâr Enerjisi Santralý Projesi, 52 milyon euro yatýrýmla kuruldu.

 

Aralýk 2006’da Murat Vargý (MV Holding), Muzaffer Akpýnar (Portmobil) ve Ruhi Doðusoy ortaklýðýyla yenilenebilir enerji kaynaklarý alanýnda yatýrým yapmak üzere kurulan Dost Enerji’nin santralýnda, Alman Nordex firmasý tarafýndan üretilen ve her biri 2.5 megavat kapasiteli 17 tane N90 model türbin bulunuyor. Dost Enerji bu yatýrýmý, yüzde 20’sini özkaynaklarýndan, kalanýný ise Garanti Bankasý’ndan saðladýðý 10 yýl vadeli finansmanla gerçekleþtirdi.

 

Yuntdaðý Efsanesi

Dost Enerji’nin Yuntdaðý yatýrým serüveninin ayný zamanda bir ‘Yuntdaðý Efsanesi’ olduðunu belirten Enerji Bakaný Güler, “Bu kuleleri dikmek, bu tepelere yerleþtirmek, çalýþtýrmak, her biri 45 metre olan kanatçýklarý 6 metrelik yollardan geçirerek bu tepelere taþýmak muazzam bir mühendislik harikasýdýr’ dedi. Ýnnores firmasýnýn bu yatýrýmýyla 56 bin evin elektriðini karþýlayacaðýný söyleyen Bakan Güler, ‘Yenilenebilir enerji konusunda çok ciddi adýmlar attýk. Ne mutlu ki, yüzyýllardýr bu topraklarda esen rüzgârý enerjiye çevirmek bize nasip oldu. Dost Enerji’nin bu türbinleri döndükçe enerji üretecek. Üstelik dumaný yok, dýþa baðýmlýlýðý yok” dedi. 

 

Don Kiþot sayýsý artýyor

Törende konuþan EPDK Baþkaný Hasan Köktaþ da “10 yýl önce dað baþlarýnda esen rüzgârdan enerji üreteceðini söyleyen giriþimcilere tebessümle bakýlýyordu. Bu giriþimciler akýllarý yeldeðirmenlerine takýlmýþ Don Kiþotlar olarak görülüyordu. Ne mutludur ki, bugün Yuntdaðý’ndaki yatýrým gibi büyük eserlere imza atan Don Kiþotlarýmýzýn sayýsý artýyor” diye konuþtu.

 

Yeni Dost santrallar...

Dost Enerji’nin Çeþme’de 15 megavatlýk baþka bir rüzgâr santralý yatýrýmý devam ediyor. Dost Enerji’nin iþtiraki Kores tarafýndan kurulan bu santral (Kocadað RES) da 2009’un birinci çeyreðinde faaliyete geçecek.

 

Dost Enerji Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Akpýnar, 5 yýlda 250-300 megavatlýk kurulu güce ulaþmayý hedeflediklerini ifade etti. Dost Enerji’nin 1 Kasým 2008 tarihinde EPDK’ya yaptýðý 6 lisans baþvurusunun olduðunu ifade eden Akpýnar, “Bu baþvurularýmýzýn toplam gücü de 229.5 megavatttýr. Biz, Dost Enerji olarak yatýrýmcýya ihtiyacý olan lisans sahipleri ile de iþbirliðine girmeye hazýrýz ve gerekli giriþimlerde bulunuyoruz” dedi. 

Akpýnar, þöyle dedi:

 

“Rüzgâr enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarý arasýnda teknolojisi ve iþ modeli kanýtlanan, sürdürülebilir bir enerji türü. ABD ve AB ülkeleri baþta olmak üzere dünya enerji üretimindeki en önemli eðilim, rüzgâr enerjisi yatýrýmlarýndaki artýþtýr. Son üç yýlda rüzgar enerjisinde dünyadaki kapasite artýþý yüzde 145 oldu. AB’deki 2010 yýlý hedefi 80 bin megavat, 2020’de 180 bin, 2030’da 300 bin megavat. Türkiye’nin de ayný çizgide, rüzgar enerjisi üretimine hýzla yönelmesi ülke menfaatleri açýsýndan çok önemli. Türkiye’nin Avrupa’da Ýngiltere’den sonra en büyük ikinci rüzgar potansiyeline sahip ülke. Yuntdaðý projemiz yýllýk 113 bin ton CO2 salýnýmýný engellemektedir. Gold sertifika ile akredite edilmiþ olan santralimizin yýllýk üretimi neticesinde VER (Voluntary Emmission Reduction) sertifikamýzý satacaðýz.”   

 

Elektriðin fazlasý Suriye ve Yunanistan’a

Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu (EPDK) Baþkaný Hasan Köktaþ da santralýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada Türkiye’de her ay yeni bir rüzgar santralinin açýlýþýnýn yapýldýðýný belirterek, sadece bu yýl 12 adet santralin devreye alýnacaðýný ve böylece rüzgar kurulu gücünün 500 megavata yaklaþacaðýný bildirdi.

Böylece her yýl yaklaþýk 1 milyar 633 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üretileceðini iþaret eden Köktaþ, bu kaynaklarla da yaklaþýk 6,5 milyon konutun elektrik ihtiyacýnýn karþýlanacaðýný kaydetti.

Köktaþ, Trakya bölgesindeki rüzgar potansiyelinden üretilen elektriðin Türkiye’de baðlantý kapasitesinin üzerinde kalan miktarýn, yeni hatlarý tesis etmek suretiyle Yunanistan’a satýlabileceðini söyledi.

EPDK Baþkaný, ayný þekilde Hatay bölgesindeki potansiyelinde Suriye ile birlikte deðerlendirilebileceðini ifade etti.

 

Resim Galerisi

innores-dost-enerji-ruzgar.jpg

Facebook