İşadamları 10 milyar dolar istiyor

Pazar, 26 Ekim 2008 00:55
İZMİR Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlara bir mektup gönderdi

ÝZMÝR Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve ilgili bakanlara bir mektup göndererek, ekonomik krizin reel sektör üzerinde yarattýðý olumsuzluklarýn giderilmesi için iþsizlik fonunun kullanýlmasýný önerdi.

 

Daha önce Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile ilgili bakanlýk ve kurumlardan dövizdeki dalgalanmanýn durdurulmasýný, Merkez Bankasý'nýn piyasaya müdahale etmesini isteyen ÝTO Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, dün de yine Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a bir mektup göndererek krizin etkisinin azaltýlmasýnda Ýþsizlik Fonu'nun kullanýlmasýný istedi.

 

Baþbakan Erdoðan'ýn yaný sýra ilgili bakan ve kuruluþlara da gönderilen mektubunda Demirtaþ, yaþanýlan ekonomik geliþmelerin reel sektöre olan en büyük olumsuz etkisinin kredi borç ödemelerinde ve pazar daralmasýnda yaþanacaðýný ifade etti.

 

10 MÝLYAR DOLARLIK EK KAYNAK LAZIM

Türk özel sektörünün 140.4 milyar dolar tutarýndaki borcunun yüzde 29'luk kýsmý olan 39.9 milyar dolarýnýn vadesinin Temmuz 2008-Temmuz 2009 dönemi olduðuna dikkat çeken Demirtaþ, “Bu tutarýn 25.1 milyar dolarý reel sektöre aittir. Ýmalat sanayinin payý 10.3 milyar Dolar, hizmet sektörünün payý ise 14.7 milyar dolardýr” diyerek borcun yüksekliðine dikkat çekti.

 

Bu kredinin büyük bir kýsmýnýn yeni þartlarla uzatýlsa bile en azýndan 10 milyar Dolarlýk bir ek finansman ihtiyacý söz konusu olacaðýný belirten Demirtaþ, 70 bin oda üyesi adýna gönderdiklerini ifade ettiði mektubunda taleplerini þu sözlerle ifade etti:

 

“Akla gelen çözümlerden birisi Ýþsizlik Sigortasý Fonu'nda biriken paranýn bir kýsmýnýn kullanýlmasý olabilir. Eylül 2008 ayý sonu itibariyle fonda biriken para 35 milyar 781 milyon YTL olup bu yaklaþýk 22 Milyar dolara karþýlýk gelmektedir. Bu fonun temel amacýna aykýrý olmamak üzere geri dönüþünün saðlýklý bir þekilde saðlanmasý þartýyla, fonda biriken tutarýn yarýsýnýn devlet garantisi altýnda finans sitemine aktarýlmasý ve reel sektörün ihtiyaçlarý için kullanýlmasý ile kýsa vadeli riskin büyük ölçüde giderilmesi mümkün görülmektedir.”

 

Demirtaþ, özel sektörün borç yükünün altýnda kalmasýnýn iflaslara, kapanmalara yol açabileceðini ve bu tehlikenin en önemli sonucunun da iþsizlik olacaðýný belirterek, “Ýþsizlik fonunun amacý iþsiz kalanlara yardýmcý olmak, destek olmak. Biz de benzer nedenlerle, iþsizlik artmadan, yeni iþsizler ortaya çýkmadan önlem alýnmasý için bu fonun kullanýlmasýný istiyoruz” dedi.

 

Resim Galerisi

adnansaka-ekremdemirtas.jpg

Facebook